Klik hier voor de site van: Vereniging Hart voor Het Groene Venster

dinsdag 8 december 2009

Persbericht:

Schriftelijke vragen

H. van Dieren (ChristenUnie/SGP), C.H. Schaapman (ChristenUnie/SGP), F. Vermeulen (VVD) en T. C. Edel (CDA)

Windmolens op een zoeklocatie in het Groene Hartdeel van de Merwedezone in de gemeente Giessenlanden

Aan de hand van de berichtgeving en de ingekomen brieven van april 2009 zijn in de Statencommissies vragen gesteld o.a. wanneer de uitwerking van de Merwedezone aan Provinciale Staten zal worden aangeboden en of dit nog voorafgaand aan de mogelijke besluitvorming door Gedeputeerde Staten over het plaatsen van windmolens in dat deel van de Merwedezone in de gemeente Giessenlanden zal zijn. Het antwoord was dat de uitwerking van de Merwedezone vlak na de zomer aan PS zal worden aangeboden.

De behandeling van de Merwedezone stond op de Lange Termijn agenda van de commissie Ruimte en Wonen opgenomen voor 2 december 2009.

Hetzelfde geldt voor de Nota Wervelender.

Wanneer de aanbieding later zou zijn, mag uit het hiervoor geschetste de conclusie getrokken worden dat met de besluitvorming in GS gewacht zou worden totdat Provinciale Staten zich zullen hebben uitgesproken over de uitwerking van de zoeklocaties in de Merwedezone voor windenergie of de Nota Wervelender, met name in dit deel van het Groen Hart of zonodig Provinciale Staten apart geconsulteerd zou worden.

Tevens is in antwoord op Statenvragen 2303 aangegeven, dat overleg plaatsvindt met het Rijk (de Minister van VROM) en met gemeenten over de inpasbaarheid van windturbines in het Groene Hart alvorens hier beslissingen over te nemen.

Wij hebben begrepen dat Gedeputeerde Staten op 1 december 2009 het besluit hebben genomen een verklaring van geen bezwaar af te geven om in de gemeente Giessenlanden windmolens te plaatsen.

1.

Waarom werd de aanbieding van de uitwerking van de Merwedezone later dan het door GS eerder toegezegde moment?

2.

Waarom hebben Gedeputeerde Staten het besluit tot vrijstelling voor het plaatsen van windmolens in Giessenlanden juist op 1 december 2009 genomen, wetende dat er in Provinciale Staten grote reserves bestaan ten opzichte van het plaatsen van windmolens in het Groene Hart?

3.

Waarom hebben Gedeputeerde Staten met het verlenen van vrijstelling voor het plaatsen van de windmolens in Giessenlanden niet gewacht op de behandeling van de uitwerking van de Merwedezone en/of de Nota Wervelender in Provinciale Staten?

4.

Heeft er inmiddels overleg plaatsgevonden met de Minister van VROM over inpasbaarheid van windturbines in het Groene Hart? Zo ja, wat is haar standpunt? Zo neen, waarom niet?

5.

Wat zijn de gevolgen wanneer Provinciale Staten bij de vaststelling van de uitwerking van de Merwedezone en/of de Nota Wervelender zullen besluiten om die zoeklocatie voor windmolens niet om te zetten naar een definitieve bestemming in toekomstige Provinciale Structuurvisie?

6.

Kunnen Gedeputeerde Staten alsnog hun besluit opschorten totdat Provinciale Staten zich hebben uitgesproken?

7.

Mogen wij Uw beantwoording van deze vragen tijdig voor de behandeling van de uitwerking van de Merwedezone en de Nota Wervelender in de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Wonen van januari a.s. tegemoet zien?

--------------------------------------------------------------------------------

Uitgegeven door leden van de Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland op: 7 december 2009

zondag 6 december 2009

PERS VERKLARINGGIESSENBURG/HARDINXVELD-GIESSENDAM - De beslissing van Gedeputeerde Staten om de vrijstelling voor de windmolenlocatie in Giessenlanden te verlenen heeft de Vereniging Hart voor het Groene Venster verbijsterd.

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben gesteld dat er geen beslissing over windmolenlocaties in het Groene Hart genomen mag worden voordat de Nota Wervelender en de Provinciale Structuurvisie is vastgesteld. Dit wordt ca. juni 2010 verwacht. Op dit moment loopt de periode van indienen van zienswijzen nog. In feite heeft GS met deze beslissing de Provinciale Staten aan de kant gezet en daarmee de volksvertegenwoordiging en dus de burgers geschoffeerd. Wij kunnen niet anders stellen dan dat dit onbehoorlijk bestuur is.
Inmiddels heeft de vereniging contact gehad met diverse Statenleden. De Statenleden van de CU, VVD en CDA hebben een vragenlijst voor GS opgesteld, welke via de pers ook naar buiten zal worden gebracht. Ook Ron Gast, voorzitter van de St. Groene Hart heeft laten weten deze beslissing niet te kunnen begrijpen.
Dat het gemeentebestuur van Giessenlanden voor de windmolenlocatie stemde was teleurstellend, maar dit werd nog gezien als dommigheid van locale bestuurders die niet de moeite hadden genomen zich in zaken te verdiepen. Maar dat Gedeputeerde Staten deze beslissing heeft genomen, terwijl de Provincie zelf aangeeft dat de geringe energieopbrengst van kleine windmolenparken niet opweegt tegen de verrommeling van het landschap en zelf in diverse nota’s de polder Giessen-Nieuwkerk als beschermd cultuurhistorisch gebied aanduidt, is alleen te verklaren vanuit de gedachte dat sommige politici hun eigen agenda’s belangrijker vinden dan het landschap en burgerbelang.
Deze beslissing van GS is in conflict met veel nota’s en visies op het gebied van ruimtelijke ordening en wetgeving voor flora- en fauna- en natuurbescherming. Voor zover bij de Vereniging bekend, is er nog geen vrijstelling in het kader van de Natuurbeschermingswet verleend. Ook gaat het hier om gebied met een hoge archeologische waarde waarvoor nog onderzoek verricht moet worden.
Waarom zowel de gemeente Giessenlanden als de gedeputeerden zo’n haast hebben met het verlenen van een bouwvergunning doet vragen oprijzen. De bouwaanvraag is voor windturbines die nog niet eens in productie zijn genomen. Willen wethouder Buddingh en gedeputeerde van Heijningen misschien de zaak rond hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 omdat zij een verschuiving in college en raad in Giessenlanden verwachten? Of heeft dit te maken met het afnemende draagvlak voor meer windmolens onder de bevolking, zeker nu naar buiten is gekomen dat klimaatwetenschappers met cijfers knoeien en minister van der Hoeven de energierekening wil laten stijgen om de miljardensubsidies voor windmolens te kunnen betalen?
Ondertussen worden nu de burgers van Giessenburg, Schelluinen en Boven-Hardinxveld opnieuw in een ellendige, tijd- en geldkostende procedure van bezwaren gedwongen, nadat ze dit al eerder bij de Betuwelijn en het bedrijventerrein Schelluinen hebben doorgemaakt. Wanneer windmolenexploitant Meerkerk andere windturbines wil plaatsen omdat Enercon de machines niet in productie gaat nemen zal zelfs opnieuw een bezwarenprocedure doorlopen moeten worden.
De Provinciale Staten zijn als volksvertegenwoordigers het hoogste bestuursniveau in de Provincie. In Zuid-Holland menen de Gedeputeerden blijkbaar dat zij zich niet aan de democratische wet- en regelgeving hoeven te houden en de Statenleden kunnen negeren.
De vereniging heeft op grond van de bestaande structuurvisies en beleidsnota's, alsmede door de slechte proceduregang van de gemeente Giessenlanden en Gedeputeerde Staten in deze, alle vertrouwen een goede zaak bij de Raad van State te hebben.


Actiegroep Windmolens-nee
Vereniging Hart voor het Groene Venster

donderdag 19 november 2009

Stop de subsidie-bonanza voor de windmolenplaag

Stop de subsidie-bonanza voor de windmolenplaag
Het kabinet gaat door met de bouw van windmolens op land en op zee. De belastingbetalers en energiegebruikers worden zo op tientallen miljarden kosten gejaagd.

Op kosten van de belastingbetaler
“Met gezond verstand heeft het allemaal niks te maken. Met linkse illusies des te meer”, stelde VVD’er Paul de Krom afgelopen woensdagmiddag in een AO met de minister van Economische Zaken. Het kabinet wil dat in 2020, Nederland 6.000 megawatt windenergie produceert. Maar voor de productie van 950 megawatt energie uit zeemolens, betalen we straks met z’n allen al 4,5 miljard (!) euro aan subsidies en tariefsverhogingen. “Dan kan je ongeveer zelf wel uitrekenen wat die 6.000 megawatt de belastingbetaler en energieconsument gaat kosten. En dat is nog afgezien van de kosten op land”, aldus De Krom.

Een veelvoud van de Betuwelijn
Omdat we wel met z’n allen willen dat de TV, de koelkast en het licht het blijven doen, is er reservecapaciteit nodig en kunnen we geen enkele kolen of gascentrale dichtdoen. “Zonder met de ogen te knipperen wordt hier een veelvoud van de Betuwelijn uitgegeven voor… ja voor wat eigenlijk?”, vraagt De Krom zich hardop af.
De VVD verzet zich daar met hand en tand tegen. De Krom: “De VVD wil dat deze subsidie-bonanza onmiddellijk

zondag 30 augustus 2009

Uniek landschap verkwanseld voor windturbines.

Uniek landschap verkwanseld voor windturbines.

Mega-windturbines van 150 meter hoog passen niet in het unieke cultuurhistorische landschap van de Alblasserwaard.

In diverse visiedocumenten wordt de beschermde waarde van de Alblasserwaard beschreven.
In het Streekplan Zuid-Holland Oost van de Provincie is de polder Giessen-Nieuwkerk aangeduid als Agrarisch gebied A+ (voorheen ANL-gebied = agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden) met bijzondere waarde.
Het A+ beleid heeft als doel de instandhouding van agrarisch cultuurlandschap, waaronder de te beschermen waarden van bodem, natuur (waaronder weidevogels), landschap en cultuurhistorie. Om de specifieke kwaliteiten van het A+ gebied te beschermen worden grootschalige ingrepen niet toegestaan.

De plaatsing van 3 nog in het ontwikkelingsstadium verkerende mega-windturbines met service-areas en verbindingswegen, waarvoor sloten gedempt moeten worden, kan echter moeilijk anders gezien worden dan een ‘grootschalige ingreep’.
Ook wordt in het Streekplan een Groene verbinding, de zgn. Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, aangegeven zuidelijk langs de zoeklocatie voor de windturbines.

Tevens is de Alblasserwaard aangeduid als topgebied cultureel erfgoed (Belvedèregebied). Een aantal jaren terug is bij archeologisch onderzoek, voorafgaand aan de werkzaamheden voor de Betuwelijn, in Hardinxveld-Giessendam op de uitlopers van een donk gestuit. Hier werd toen het skelet uit de prehistorie gevonden van een vrouw, die nu bekend is als Trijntje.
Donken in het oostelijk deel van de Alblasserwaard zijn door Nederland op de voorlopige lijst voor Werelderfgoed geplaatst.
Archeologische monumenten met een achtergrond van industriële windturbines met een wiekhoogte van 150 meter, van veraf en vanuit het grootste deel van de Alblasserwaard zichtbaar, komen o.i. niet overeen met het beeld van een werelderfgoed.

De actiegroep Windmolens-Nee vindt het onbegrijpelijk dat dit unieke landschap van de Alblasserwaard, gelegen in het Groene Hart door de gemeente Giessenlanden “verkocht” wordt voor 3 windturbines, waarvan de minister van VROM en de provincie Zuid-Holland aangeven dat de geringe energie-opbrengst niet opweegt tegen de verrommeling van het landschap.

zaterdag 11 juli 2009

Hinderen beschermde dieren komst windmolens?

Hinderen beschermde dieren komst windmolens?


GIESSENBURG - De tegenstanders van de drie windmolens in de polder van Giessenburg nabij de snelweg A15 denken profijt te kunnen hebben van de Flora- en Faunawet, waarin een groot aantal beschermde planten en dieren is opgenomen. En laat er nu een aantal voorkomen in het Alblasserwaardse poldergebied.


Onlangs zijn deze reeën volgens de tegenstanders van de windmolens gezien en op foto vastgelegd in het perceel waar de objecten gepland staan. Zo zijn bijvoorbeeld de aardmuis, dwergmuis, egel, haas, konijn, mol, ree, vos en de woelrat beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a, van de Flora- en faunawet.

Strikt

De gewone pad, middelste groene kikker en de poelkikker zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder c, van de Flora- en faunawet. De poelkikker is tevens opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. De muskusrat is niet beschermd op grond van de Flora- en faunawet. Maar reeën weer wel. De provincie Zuid-Holland kende al de beschermde waarde toe aan de polder. Ze verwijten de overheden weinig op te hebben met de natuuraspecten.

Haast

Met nieuwe regels voor geluid, veiligheid en radar wil het kabinet windenergie op het land extra stimuleren. Het aantal windmolens moet zo deze kabinetsperiode verdubbelen. Milieuminister Jacqueline Cramer wil dat er één norm gaat gelden voor zowel geluid als veiligheid waarvan provincies en gemeenten niet kunnen afwijken, zo zei haar woordvoerder dinsdag 7 juli 2009 tegen het persbureau ANP. Zij presenteerde een plan waarbij wordt samengewerkt met gemeenten, provincies, landbouworganisatie LTO, natuur- en milieuorganisaties plus de organisatie voor Duurzame Eenergie (ODE) en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA).

www.zuid-holland-zuid.nl