Klik hier voor de site van: Vereniging Hart voor Het Groene Venster

dinsdag 8 december 2009

Persbericht:

Schriftelijke vragen

H. van Dieren (ChristenUnie/SGP), C.H. Schaapman (ChristenUnie/SGP), F. Vermeulen (VVD) en T. C. Edel (CDA)

Windmolens op een zoeklocatie in het Groene Hartdeel van de Merwedezone in de gemeente Giessenlanden

Aan de hand van de berichtgeving en de ingekomen brieven van april 2009 zijn in de Statencommissies vragen gesteld o.a. wanneer de uitwerking van de Merwedezone aan Provinciale Staten zal worden aangeboden en of dit nog voorafgaand aan de mogelijke besluitvorming door Gedeputeerde Staten over het plaatsen van windmolens in dat deel van de Merwedezone in de gemeente Giessenlanden zal zijn. Het antwoord was dat de uitwerking van de Merwedezone vlak na de zomer aan PS zal worden aangeboden.

De behandeling van de Merwedezone stond op de Lange Termijn agenda van de commissie Ruimte en Wonen opgenomen voor 2 december 2009.

Hetzelfde geldt voor de Nota Wervelender.

Wanneer de aanbieding later zou zijn, mag uit het hiervoor geschetste de conclusie getrokken worden dat met de besluitvorming in GS gewacht zou worden totdat Provinciale Staten zich zullen hebben uitgesproken over de uitwerking van de zoeklocaties in de Merwedezone voor windenergie of de Nota Wervelender, met name in dit deel van het Groen Hart of zonodig Provinciale Staten apart geconsulteerd zou worden.

Tevens is in antwoord op Statenvragen 2303 aangegeven, dat overleg plaatsvindt met het Rijk (de Minister van VROM) en met gemeenten over de inpasbaarheid van windturbines in het Groene Hart alvorens hier beslissingen over te nemen.

Wij hebben begrepen dat Gedeputeerde Staten op 1 december 2009 het besluit hebben genomen een verklaring van geen bezwaar af te geven om in de gemeente Giessenlanden windmolens te plaatsen.

1.

Waarom werd de aanbieding van de uitwerking van de Merwedezone later dan het door GS eerder toegezegde moment?

2.

Waarom hebben Gedeputeerde Staten het besluit tot vrijstelling voor het plaatsen van windmolens in Giessenlanden juist op 1 december 2009 genomen, wetende dat er in Provinciale Staten grote reserves bestaan ten opzichte van het plaatsen van windmolens in het Groene Hart?

3.

Waarom hebben Gedeputeerde Staten met het verlenen van vrijstelling voor het plaatsen van de windmolens in Giessenlanden niet gewacht op de behandeling van de uitwerking van de Merwedezone en/of de Nota Wervelender in Provinciale Staten?

4.

Heeft er inmiddels overleg plaatsgevonden met de Minister van VROM over inpasbaarheid van windturbines in het Groene Hart? Zo ja, wat is haar standpunt? Zo neen, waarom niet?

5.

Wat zijn de gevolgen wanneer Provinciale Staten bij de vaststelling van de uitwerking van de Merwedezone en/of de Nota Wervelender zullen besluiten om die zoeklocatie voor windmolens niet om te zetten naar een definitieve bestemming in toekomstige Provinciale Structuurvisie?

6.

Kunnen Gedeputeerde Staten alsnog hun besluit opschorten totdat Provinciale Staten zich hebben uitgesproken?

7.

Mogen wij Uw beantwoording van deze vragen tijdig voor de behandeling van de uitwerking van de Merwedezone en de Nota Wervelender in de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Wonen van januari a.s. tegemoet zien?

--------------------------------------------------------------------------------

Uitgegeven door leden van de Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland op: 7 december 2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten